ใครเกิดวันที่เท่าไหร่ดูไว้บอกถึงสิ่งที่อยู่ในตัวคุณ

0
80

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

คงปฏิเ สธไม่ได้ว่า “ศาสตร์ตัวเ ลข” เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่ทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ทุกอย่างที่เป็นตัวเลขก็มีความเชื่อว่าจะสามารถช่วยเสริมดวงได้

วันนี้มีข้อ มูลที่เป็นประโ ยชน์สำหรับใครที่อย ากรู้ความหมายดีจากตัวเ ลขวันเกิ ดของท่านว่า เลขวันเกิ ดสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณ และบางสิ่ งที่แอบซ่อ นอยู่ในจิ ตใต้สำนึ กลึ ก ได้ หรือแม้กระทั่ งล่วงรู้ไปถึงอน าคตและการดำเนินชีวิตอีกด้วย ต ามไปอ่ า นคำทำน ายด ว งชะต าต ามวันเกิ ดของคุณกันเลย

เกิดวันที่ 1

คนวันที่หนึ่งรักความเป็นอิสระ ชีวิ ตส่วนใหญ่จึงต้องอยู่คนเดียว ไม่ง้อใคร บางครั้งก็ดูเหมือนคนไม่มีน้ำใจ เเละเอาเเต่ใจตัวเอง เป็นคนหยิ่ งเเม้เเต่ในเวลาที่เดือ ดร้อน หรือเผชิ ญปัญห า เป็นคนดื้ อรั้ น

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

เชื่ อ มั่ นในความคิดของตัวเอง ไม่สนว่าใครจะคิดยังไง ชอบทำอะไรโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น เป็นคนเจ้าอ ารมณ์ เเข็ งกระด้ าง คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้ น จะเอาชน ะเพื่อสิ่ งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้อง เป็นคนทุ่มเ ท

เกิ ดวันที่ 2

ไม่ชอบอยู่คนเดียว ขี้เหงา บางครั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึ กเหงา ถ้าไม่ได้รับความส นใจ ขี้น้อยใจ ข้อเสี ยคือ อ ารมณ์แ ปรปรว น ถ้าอ ารมณ์ดีก็จะเหมือนเเมวเ ชื่อง ขี้หึ ง เป็นคนฉลาด สามารถนำคำวิจ ารณ์ คำแนะนำต่าง มาพัฒน าผลงานของตนเองได้ เป็นคนรักเพื่อน ม าก ทำอะไรก็คิดถึงผ ลประโ ยชน์ของเพื่อน ม ากกว่าตัวเอง

เกิ ดวันที่ 3

รักความสวยงามของธร รมชาติ ไม่ชอบอะไรเดิม เ บื่ อง่าย ไม่ชอบให้ใครมาบังคั บ ถ้าถูกออ กคำสั่ ง หรือห้ ามไม่ให้ทำ จะเเสดงออ กถึงความไม่พอใจ โดยการทำในสิ่ งที่ห้ามเพื่อประท้ว ง

มีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ ง ฉลาด มีความคิดสร้างสร รค์ ชอบเรียนรู้สิ่ งใหม่ เหม าะกับงานที่ต้องใช้ความคิด วางเเผน มีเ สน่ห์ที่เป็นคนตร ง เปิ ดเผย คิดอะไรก็พูดอย่างนั้ น คนวันที่สามรักเพื่อน มาก มีน้ำใจ แต่ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิท

เกิ ดวันที่ 4

เป็นคนรอบคอบ ค่อนข้างระมัดร ะวั งตัว มีความรับผิดชอบสูง บางครั้งถูกมองว่าเป็นพวกเผด็ จการ หรือบางทีก็จริงจังเข้มงวดจนเกิ นไป เป็นคนจริงใจ มีความรับผิดชอบ ขยันทำงาน กระห ายประส บความสำเร็ จในชีวิ ต ถ้าไว้ใจใครสักคนก็จะทุ่มเ ทให้อย่างสุ ดตัว และต้องการความจริงใจตอบแทน

เกิดวันที่ 5

ออ กจะหัวรั้ นไปบ้าง เเต่จริง ก็เป็นคนอ่อนหวาน ช่างเอาอ กเอาใจ กล้าได้กล้าเสี ย ชอบเป็นผู้คุมเกม มองโ ลกในแ ง่ดี มีเห ตุผล ไม่ชอบถูกบังคั บ หัวรั้ น กล้าแสดงออ ก ชอบเเสดงความสามารถ ถ้ารู้สึกว่าถูกปิ ดกั้ นไม่ให้ทำในสิ่งที่ต้องการ จะโต้เเย้ งทันที

เกิดวันที่ 6

เป็นคนรักบ้านและต้องการให้บ้านเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ถ้าเกิ ดเเละโตมาในครอบครัวที่เเต กแ ยกจะค่อนข้างโห ยหาความรัก ส่วนตัวไม่ค่อยมั่ นใจในตัวเอง กลัวการสู ญเสี ยความรักไป เป็นคนนิ สั ยดี จิตใจดี ชอบช่วยเหลือ อ่อนหวาน ไม่มีมารย า เป็นคนหนั กเเน่ น มั่ นคง พร้อ มช่วยเหลือคนที่ตัวเองรักเสมอ เหม าะทำอาชีพครูบาอาจารย์

เกิดวันที่ 7

เป็นคน มีเมตต า ขี้สงสาร ซื่ อตร ง มักมีความคิดขั ดเเย้ งอยู่กับตัวเอง ว่าควรจะทำต ามก ฎ หรือควรทำอย่างที่อย ากทำ เป็นคนรักเพื่อน ค่อนข้างอวดตัว ถ้าเพื่อน มอบหมายงานให้จะทำสุ ดชีวิ ต ชอบเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองมากกว่าฟังจากที่คนอื่นพูด ชอบลองผิ ดลองถูก แต่หล งใหลในสิ่ งไม่ดี

เกิดวันที่ 8

สมองดี เรียนหนังสือเก่ง ทำงานเก่ง ฉลาดห ลักแ หลมจนดูเหมือน มีเ ล่ห์เ หลี่ยม ทั้ งที่เป็นเพียงคนตรงต่อ ก ฎเ กณฑ์ มีความสามารถหลายด้าน ปรับตัวให้เข้ากับวิทย าการสมัยใหม่ได้ดี มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปร ารถนาดีจากคนรักได้ แทบไม่ต้องบอ กว่ารัก ก็รู้ว่ารักเเละผู กพั น แต่ค่อนข้างเก็บความรู้สึ ก ไม่ค่อยชอบแสดงออ กมากนั ก

เกิดวันที่ 9

เป็นคนสุภาพที่มีท่าทางเคร่งขรึ ม แต่จริง แล้วขี้อาย และมักจะวิต กกังว ล เอาจริงเอาจังต่อชีวิ ตมากเกิ นพอ ดี ไม่เจ้าชู้ เเต่จะขี้หึง จริงจังกับการทำงาน เเทบจะรู้สึกผิ ดหากต้องพักผ่อน ดูไม่มีความสนุกในชีวิ ต อธิบายเก่ง ชอบพูด เเต่เ รื่ อ งที่พูดส่วนใหญ่จะเป็นเ รื่ อ งที่ดูจริงจัง ไม่มีมุขตลกอะไร เหมาะเป็นครูหรือนักบร รย ายไปหน่อย

เกิดวันที่ 10

ขี้เหงาและมีป มในใจตั้งเเต่วัยเด็ก มักรู้สึกว่าต้องอยู่คนเดียวในโลก แต่เป็นคนเข้มแข็ง เ ด็ ดข า ด กล้าคิด กล้า ตั ดสินใจ กล้าพูด เเละสู้เพื่อสิ่ งที่หวั ง บางครั้งดูเจ้าอารมณ์ชอบเเสดงอำน าจ

ไม่ค่อยแสดงออ กปากแข็ ง ถ้ามีความรักจะดูแลอย่างดี ย ากที่จะพูดว่ารัก แต่จะทำให้เห็นเอง คนเกิ ดวันนี้เเม้ตกอยู่ในสถานก ารณ์ย ากลำบ าก ก็จะไม่ปริป ากบอ กใครเ ด็ ดข า ด
เกิ ดวันที่ 11

NEWS
ใครเกิดวันที่เท่าไหร่ดูไว้บอกถึงสิ่งที่อยู่ในตัวคุณ
Pa Vyby Pa VyJanuary 17, 2022
คงปฏิเ สธไม่ได้ว่า “ศาสตร์ตัวเ ลข” เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่ทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์ทุกอย่างที่เป็นตัวเลขก็มีความเชื่อว่าจะสามารถช่วยเสริมดวงได้

วันนี้มีข้อ มูลที่เป็นประโ ยชน์สำหรับใครที่อย ากรู้ความหมายดีจากตัวเ ลขวันเกิ ดของท่านว่า เลขวันเกิ ดสามารถบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณ และบางสิ่ งที่แอบซ่อ นอยู่ในจิ ตใต้สำนึ กลึ ก ได้ หรือแม้กระทั่ งล่วงรู้ไปถึงอน าคตและการดำเนินชีวิตอีกด้วย ต ามไปอ่ า นคำทำน ายด ว งชะต าต ามวันเกิ ดของคุณกันเลย

เกิดวันที่ 1

คนวันที่หนึ่งรักความเป็นอิสระ ชีวิ ตส่วนใหญ่จึงต้องอยู่คนเดียว ไม่ง้อใคร บางครั้งก็ดูเหมือนคนไม่มีน้ำใจ เเละเอาเเต่ใจตัวเอง เป็นคนหยิ่ งเเม้เเต่ในเวลาที่เดือ ดร้อน หรือเผชิ ญปัญห า เป็นคนดื้ อรั้ น

เชื่ อ มั่ นในความคิดของตัวเอง ไม่สนว่าใครจะคิดยังไง ชอบทำอะไรโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น เป็นคนเจ้าอ ารมณ์ เเข็ งกระด้ าง คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้ น จะเอาชน ะเพื่อสิ่ งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้อง เป็นคนทุ่มเ ท

เกิ ดวันที่ 2

ไม่ชอบอยู่คนเดียว ขี้เหงา บางครั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึ กเหงา ถ้าไม่ได้รับความส นใจ ขี้น้อยใจ ข้อเสี ยคือ อ ารมณ์แ ปรปรว น ถ้าอ ารมณ์ดีก็จะเหมือนเเมวเ ชื่อง ขี้หึ ง เป็นคนฉลาด สามารถนำคำวิจ ารณ์ คำแนะนำต่าง มาพัฒน าผลงานของตนเองได้ เป็นคนรักเพื่อน ม าก ทำอะไรก็คิดถึงผ ลประโ ยชน์ของเพื่อน ม ากกว่าตัวเอง

เกิ ดวันที่ 3

รักความสวยงามของธร รมชาติ ไม่ชอบอะไรเดิม เ บื่ อง่าย ไม่ชอบให้ใครมาบังคั บ ถ้าถูกออ กคำสั่ ง หรือห้ ามไม่ให้ทำ จะเเสดงออ กถึงความไม่พอใจ โดยการทำในสิ่ งที่ห้ามเพื่อประท้ว ง

มีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ ง ฉลาด มีความคิดสร้างสร รค์ ชอบเรียนรู้สิ่ งใหม่ เหม าะกับงานที่ต้องใช้ความคิด วางเเผน มีเ สน่ห์ที่เป็นคนตร ง เปิ ดเผย คิดอะไรก็พูดอย่างนั้ น คนวันที่สามรักเพื่อน มาก มีน้ำใจ แต่ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิท

เกิ ดวันที่ 4

เป็นคนรอบคอบ ค่อนข้างระมัดร ะวั งตัว มีความรับผิดชอบสูง บางครั้งถูกมองว่าเป็นพวกเผด็ จการ หรือบางทีก็จริงจังเข้มงวดจนเกิ นไป เป็นคนจริงใจ มีความรับผิดชอบ ขยันทำงาน กระห ายประส บความสำเร็ จในชีวิ ต ถ้าไว้ใจใครสักคนก็จะทุ่มเ ทให้อย่างสุ ดตัว และต้องการความจริงใจตอบแทน

เกิดวันที่ 5

ออ กจะหัวรั้ นไปบ้าง เเต่จริง ก็เป็นคนอ่อนหวาน ช่างเอาอ กเอาใจ กล้าได้กล้าเสี ย ชอบเป็นผู้คุมเกม มองโ ลกในแ ง่ดี มีเห ตุผล ไม่ชอบถูกบังคั บ หัวรั้ น กล้าแสดงออ ก ชอบเเสดงความสามารถ ถ้ารู้สึกว่าถูกปิ ดกั้ นไม่ให้ทำในสิ่งที่ต้องการ จะโต้เเย้ งทันที

เกิดวันที่ 6

เป็นคนรักบ้านและต้องการให้บ้านเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ถ้าเกิ ดเเละโตมาในครอบครัวที่เเต กแ ยกจะค่อนข้างโห ยหาความรัก ส่วนตัวไม่ค่อยมั่ นใจในตัวเอง กลัวการสู ญเสี ยความรักไป เป็นคนนิ สั ยดี จิตใจดี ชอบช่วยเหลือ อ่อนหวาน ไม่มีมารย า เป็นคนหนั กเเน่ น มั่ นคง พร้อ มช่วยเหลือคนที่ตัวเองรักเสมอ เหม าะทำอาชีพครูบาอาจารย์

เกิดวันที่ 7

เป็นคน มีเมตต า ขี้สงสาร ซื่ อตร ง มักมีความคิดขั ดเเย้ งอยู่กับตัวเอง ว่าควรจะทำต ามก ฎ หรือควรทำอย่างที่อย ากทำ เป็นคนรักเพื่อน ค่อนข้างอวดตัว ถ้าเพื่อน มอบหมายงานให้จะทำสุ ดชีวิ ต ชอบเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองมากกว่าฟังจากที่คนอื่นพูด ชอบลองผิ ดลองถูก แต่หล งใหลในสิ่ งไม่ดี

เกิดวันที่ 8

สมองดี เรียนหนังสือเก่ง ทำงานเก่ง ฉลาดห ลักแ หลมจนดูเหมือน มีเ ล่ห์เ หลี่ยม ทั้ งที่เป็นเพียงคนตรงต่อ ก ฎเ กณฑ์ มีความสามารถหลายด้าน ปรับตัวให้เข้ากับวิทย าการสมัยใหม่ได้ดี มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปร ารถนาดีจากคนรักได้ แทบไม่ต้องบอ กว่ารัก ก็รู้ว่ารักเเละผู กพั น แต่ค่อนข้างเก็บความรู้สึ ก ไม่ค่อยชอบแสดงออ กมากนั ก

เกิดวันที่ 9

เป็นคนสุภาพที่มีท่าทางเคร่งขรึ ม แต่จริง แล้วขี้อาย และมักจะวิต กกังว ล เอาจริงเอาจังต่อชีวิ ตมากเกิ นพอ ดี ไม่เจ้าชู้ เเต่จะขี้หึง จริงจังกับการทำงาน เเทบจะรู้สึกผิ ดหากต้องพักผ่อน ดูไม่มีความสนุกในชีวิ ต อธิบายเก่ง ชอบพูด เเต่เ รื่ อ งที่พูดส่วนใหญ่จะเป็นเ รื่ อ งที่ดูจริงจัง ไม่มีมุขตลกอะไร เหมาะเป็นครูหรือนักบร รย ายไปหน่อย

เกิดวันที่ 10

ขี้เหงาและมีป มในใจตั้งเเต่วัยเด็ก มักรู้สึกว่าต้องอยู่คนเดียวในโลก แต่เป็นคนเข้มแข็ง เ ด็ ดข า ด กล้าคิด กล้า ตั ดสินใจ กล้าพูด เเละสู้เพื่อสิ่ งที่หวั ง บางครั้งดูเจ้าอารมณ์ชอบเเสดงอำน าจ

ไม่ค่อยแสดงออ กปากแข็ ง ถ้ามีความรักจะดูแลอย่างดี ย ากที่จะพูดว่ารัก แต่จะทำให้เห็นเอง คนเกิ ดวันนี้เเม้ตกอยู่ในสถานก ารณ์ย ากลำบ าก ก็จะไม่ปริป ากบอ กใครเ ด็ ดข า ด
เกิ ดวันที่ 11

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ขี้น้อยใจเเละเจ้าอารมณ์ เเต่จริง เเล้วไม่ใช่คนเ ล วร้ า ย ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ชอบเป็นผู้ต าม ชอบทำงานที่ได้ใช้ความคิดสร้างสร รค์ จิตนาการ เหม าะจะเป็นศิลปิน เพราะมีอ ารมณ์อ่อนไหว เเละช่างฝัน ชอบให้คนรักพูดยกย่อเอาใจ หรือพูดหวาน ให้ฟัง ถ้าคิดจะรักกับคนเกิ ดวันนี้ต้องอยู่เหมือนเป็นเพื่อนกันได้ คอยให้กำลังใจกัน เ รื่ อ งบนเตียงไม่ต้องหวือหวาก็ได้

เกิดวันที่ 12

เ บื่ อง่าย ไม่ชอบอะไรจำเจ เเม้เเต่เ รื่ อ งบนเตียง ไม่ชอบการห้ ามไม่ให้ทำอะไรโดยไม่มีเ หตุผล เป็นคนเก่งเเต่เพื่อนน้อย ทำอะไรก็สำเร็จไปทุกเ รื่ อ ง หรือทำได้ดีในทุกอย่าง เป็นคนเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา

ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ หวั งผ ลประโ ยชน์ หรือเข้าหาด้วยความไม่บริสุ ทธิ์ใจ เป็นคนขี้หึ ง ชอบเเสดงความเป็นเจ้าของ มีข้อเสี ยตรงคำพูดที่ไม่ค่อยรั กษ าน้ำใจใคร มักตำห นิคนอื่นอย่างชัดเจน

เกิดวันที่ 13

เป็นคนอ่อนไหวง่าย น้อยใจเก่งจนเจ้าน้ำต าไปหน่อย แต่ปกติจะน่ารักมากไม่ว่าโดยบุคลิกภ าพภายนอ กที่อ่อนหวานแช่มช้อย หรือภายในจิตใจที่ซื่ อตร ง อ่อนโยน เมตต าปรานี จริงใจ เชื่ อคำพูดของผู้ใหญ่พอ มีปัญห าก็จะเข้าปรึกษ าพ่อเเม่ หรือคนที่เค ารพ มีความรับผิ ดชอบต่องาน เเละรักครอบครัว ไม่ยอ มเเพ้กับอะไร อ ดทนรอเก่งเพื่อความสำเร็จ

เกิดวันที่ 14

ภายนอ กเป็นคนอ่อนหวานและขี้เ กรงใจ ภายในเป็นคนซื่ อสัตย์ น่ารัก น่าคบหา แต่ค่อนข้างเอาแต่ใจอยู่ไม่น้อย ถ้าถูกขั ดใจหรือ มาออ กคำสั่ ง ความน่ารักจะห ายไปทันที จู งใจคนอื่นเก่ง ค่อนข้างอ กเอาแต่ใจตนเองหรือบางครั้งเ ผด็จการ แต่ยังดีที่เป็นคนใจกว้าง โลกในเเง่ดี และมีเ หตุผล

เกิดวันที่ 15

เป็นคนสองบุคลิก ภายนอ กดูเป็นคนร่าเริงเป็นคนรักบ้านและครอบครัว รักความมีอิสร ะเสรี เก่งในสายต าเพื่อน ชอบการผจญภั ย เป็นนักกีฬา นักแข่งขัน ทำงาน เ สี่ ย ง อั นตร าย คนเกิ ดภายในวันนี้เป็นพวกขี้ใจอ่อน อ่อนไหวง่าย สงสารคนง่าย ขี้งอน บางครั้งก้าวร้ าว และต้องการคนเอาใจเพราะต้องการปกปิ ดความอ่อนแอ

เกิดวันที่ 16

เป็นพวกชอบความท้าทาย อย ากรู้อย ากลอง อย ากหาประส บการณ์ รักสนุก ในช่วงวัยรุ่นอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเ รื่ อ งที่อั นตร าย เช่น ย า เ ส พ ติด การพนั น เที่ยวสถานที่อโคจร อาจจะดูดื้ อไปบ้าง

แต่ลึก แล้วคนเกิ ดวันนี้ไม่ใช่คนไม่ดี ไม่ใช่คนลุ่มหล งในอะไรง่าย ภายนอ กดูเกเรขั ดกับภายในจิตใจที่อ่อนโยน ชอบช่วยเหลือคน เห็นอ กเห็นใจผู้อื่น

เกิดวันที่ 17

คนเกิ ดวันนี้เป็นคนฉลาด ทันคน มีไหวพริ บ และมีความสามารถหลากหลาย ทำให้ผู้คนเค ารพนับถือและยอ มรับ สามารถพูดให้คนเชื่อให้คนทำต ามได้ เก่งเ รื่ อ งการบริหารงาน งานที่ต้องควบคุมสั่ งการ แก้ปัญหาเก่ง เหม าะที่จะเป็นหัวหน้าหรือที่พึ่งของคนอื่น

เกิดวันที่ 18

เป็นที่ปรึกษาชั้นเยี่ยม พูดเก่ง พูดให้คนเข้าใจ พูดให้คนเชื่ อ หรือให้คนทำต ามได้ เป็นคนจริงจังกับชีวิ ต บางทีขี้หงุ ดหงิ ด อ ารมณ์เสี ยง่าย บางครั้งขี้อิ จ ฉ า บ่อยครั้งที่ไม่พอใจและรู้สึกโท ษตัวเองจนนอนไม่หลับ

คนภายนอ กมองว่าเป็นคนเ คร่งครั ดมากเกิ ดไป จริง เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเ อียดต่าง เป็นคนรักที่ดีคนนึงทีเดียว รักแล้วจะทุ่มเท ให้ทั้งชีวิ ตและจิตใจ

เกิดวันที่ 19

เป็นคนขีดความอ ดทนสูง จิตใจดี เปี่ยมไปด้วยความเมตต า รักคนอื่นเหมือนที่รักตัวเอง ชอบช่วยเหลือคนที่ด้ อยกว่า เป็นที่พึ่งให้กับคน เป็นเพื่อนที่ดี ข้อเสี ยอย่างเดียวคืออ ารมณ์ โดยเฉพ าะกับคนรัก เป็นคนรักแร งหึ งแร ง ไม่ชอบแ พ้อะไรง่าย –

เกิดวันที่ 20

ภายนอ กดูเรียบร้อย อ่อนโยน แต่ลึ ก แอบเจ้าอ ารมณ์ เป็นคนเก่ง ฉลาดรู้ทันคน ไม่ชอบคนขี้ประจบ แต่บางครั้งจะเเกล้ งทำเป็นไม่รู้ เพื่อรอคอยตลบหลัง เป็นคนรักเพื่อน ชอบมีเพื่อนรายล้อ มมาก ชอบอยู่กับเพื่อน โดยเฉพ าะเพื่อนที่เก่งทั ดเ ทียมกัน

เกิดวันที่ 21

เป็นคนเจ้าอารมณ์ แต่จะพย าย ามควบคุมตัวเองอยู่เสมอ ถ้าหากถูกกดดั น มาก จนเกินข่ มอารมณ์ไว้ได้ จะร ะ เ บิ ดอารมณ์ออ กมาจนเปลี่ยนไปคนละคน ภายนอ กดูเรียบร้อย ไม่มีอะไร แต่ลึก แล้ว อารมณ์ขึ้น ลง แต่บางครั้งก็อ่อนโยน ไม่ชอบคนสอพอ และมักจะแสดงออ กอย่างตรงไปตรงมา

เกิดวันที่ 22

อ่อนไหวง่าย มีระเบียบ รั กษ ากฎ มีเหตุผล และเสมอต้นเสมอปลาย เป็นคนรักครอบครัว และแสดงออ กถึงความรักความห่วงใยนั้น เ ก ลี ย ด คนที่ชอบพูดให้คนอื่นเ สียหน้าหรือเสี ยความมั่ นใจ

เกิดวันที่ 23

เป็นคน มีสองอ ารมณ์บางทีไว้ตัว ดื้ อรั้ น แต่ก็มีมุมที่อ่อนโยน ชอบดนตรี ศิลปะ ธร รมชาติปกติเป็นพวกขี้ระแ วง แต่มักจะเก็บอาการไม่ให้คนอื่นรู้ และจะแสดงท่าทีว่าตัวเองมีความมั่ นใจสูง มั่ นคง บุคลิกสง่ าผ่าเผย ไม่ชอบใครขัดใจ ตกหลุ มรักได้ง่ายมากโดยเฉพ าะกับคนที่มีรสนิย มเดียวกัน แต่หากผิ ดเ พี้ยนไปนิดเขาก็เ ทได้อย่างไม่เสี ยดาย

เกิ ดวันที่ 24

เป็นคน มีเสน่ห์ ช่างรู้ใจ ชอบเอาอ กเอาใจ ใครอยู่ใกล้ก็ตกหลุมรัก รักครอบครัวมากเหมือนเป็นชี วิตจิตใจ เป็นคน มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือเพื่อน หรือแม้แต่คนอื่น โดยไม่ได้หวั งอะไรตอบแทน

ชอบชักนำคนให้ไปในทางที่ดีที่ถูก พร้อ มอยู่ข้าง เพื่อนทุกเมื่อที่มีปัญห า ข้อเสี ยคือไม่ค่อยแสดงความรู้สึ กของตัวเองออ กมาเพราะกลัวตัวเองเป็นภ าระคนอื่นเอง

เกิดวันที่ 25

หัวไว มีสติปัญญาดี เรียนอะไรก็เข้าใจง่าย ทำอะไรก็ทำเป็นและทำได้ดี เป็นคนเก่งที่ไม่ชอบโ อ้อวดความรู้ความสามารถ นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองเป็นคนสบาย เ ฉื่อยเ รื่อยเ ปื่อย ชอบห นีปัญห าในระยะเริ่มต้น รอเวลาให้เย็นลงแล้วค่อยเ คลียร์

เกิ ดวันที่ 26

เป็นคน มีความสามารถ ฉลาด รอบคอบ เข้มแข็ง มั่นคง ไม่ยอ มแ พ้อะไรง่าย และยังเป็นพลั งดีให้คนรอบข้าง แม้จะเจอปัญห าหนั กก็จะสู้จนถึงที่สุ ด ไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร ทะเ ยอทะย าน ไม่คนพูดคุยกันเสียงดังโ วยวาย ไม่ชอบการไม่ตรงต่อเวลา แยกแยะเ รื่ อ งส่วนตัวกับเ รื่ อ งงานออ กจากกันได้ดี ใช้ปัญญาแ ก้ปัญหา

เกิ ดวันที่ 27

เป็นพวกยึ ดมั่ นในแบบแผนประเ พณี แยกแยะถูกผิดโดยธร รมเนียม หรือสิ่ งที่เขาเล่าลือ มา เป็นคนรักในความถูกต้อง รักความยุติธร รม มักจะเป็นพ่อแม่ที่ดี เป็นครูที่ดี จะรู้สึกกั งว ลและรู้สึกผิ ดมาก หากเผลอทำผิ ดหรือทำให้ใครต้องเดือ ดร้อ น บางครั้งมีนิ สั ยขั ด แ ย้ งในตัวเอง เช่น ชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เ ฮ ฮ า แต่ตัวเองกลับไม่ค่อยพูด ชอบนั่งฟังเสี ยมากกว่า

เกิ ดวันที่ 28

เป็นคนขี้เหงา ไม่ชอบอยู่คนเดียว รักเพื่อนฝูง ถ้าอยู่กับเพื่อนชีวิ ตจึงจะเป็นสุข แม้จะแต่งงาน มีครอบครัว ก็ยังแบ่งเวลาให้เพื่อน มากกว่าและจะสะเ ทือนใจมากหากเพื่อนฝูงทะเลาะกัน ใช้ชีวิ ตอย่างไม่เ คร่งครั ดสบาย เป็นคน มีจิตใจอ่อนโยน สะเ ทือนใจง่าย สงสารคนง่าย รักคนง่าย ไว้ใจคนง่าย อินง่าย ชอบความสะดวกสบาย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​