សិង្ហបុរី នៅតែបន្តឈរលើកំពូលតារាងនៃប្រទេសស្អាតស្អំបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន ខណៈកម្ពុជាឋិតនៅបាតតារាង

0
547

សិង្ហបុរីបន្តឈរលើកំពូលតារាងនៃប្រទេសស្អាតស្អំបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន និងលេខរៀងទី៤ ក្នុងចំ​ណោ​ម​បណ្ដា​ប្រទេស១៨០ ខណៈកម្ពុជាឋិតជាប្រទេសដែលគេមើលឃើញថា មានអំពើពុករលួយជាងគេនៅអាស៊ាន ឋិតនៅលំដាប់លេខរៀង១៦២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍ការយល់ឃើញអំពើពុករលួយឆ្នាំ២០១៩ របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ សិង្ហបុរីនៅបន្តឋិ​ត​នៅចំណាត់ថ្នាក់លេ​​ខរៀងទី៤ ថ្វីត្បិតថយពិន្ទុពី៨៥ នៅឆ្នាំ២០១៨ មក៨៤ នៅឆ្នាំ២០១៩​ក្ដី។ ចំណែក​ឯកម្ពុជាវិញ ទទួលបានពិន្ទុ២០ ដោយឈរនៅលេខរៀង១៦២ នៅឆ្នាំ២០១៩ ថយពីលេខរៀង១៦០ នៅឆ្នាំ២០១៨។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របាយការណ៍នេះ បានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសពីមានកម្រិតអំពើពុករលួយបំផុតដល់ស្អាតស្អំក្នុងរឿងពុករលួយបំផុត​ ជាមួយពិន្ទុពី១ ដល់១០០ សម្រាប់ប្រទេសចំនួន១៨០ នៅជុំវិញពិភពលោក។

របាយការណ៍នេះ ដាក់ពិន្ទុ និងឱ្យចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតភាពស្អាតស្អំ និងអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈរបស់ប្រទេសនីមួ​យៗ ដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ ៨ផ្សេងគ្នា ដែលសិក្សាផ្តោតលើតុល្យភាពអំណាច ការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងការពង្រឹ​ងការអនុវត្តច្បាប់ហិ​រញ្ញវត្ថុ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសិក្សាក្នុងរបាយការណ៍នោះ រកឃើញថា ប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ មានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ និងដា​ក់ចេញគោលនយោបាយដែលមានការចូលរួមផ្តល់ប្រឹក្សាទូលំទូ​លា​យ ខុ​សពីប្រទេសដែលបានពិន្ទុទាប ដែលរកឃើញថា ខ្វះតុល្យភាពអំណាច ដោយបុគ្គលមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនតូច មានឥទ្ធិព​លលើការសម្រចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសិក្សាដដែល កត់សម្គាល់បន្ថែមថា ប្រទេសដែលបានអនុវត្តច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយសមត្ថភាព និងបានពង្រឹងច្បាប់​នោះ​​​ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ ទទួលបានពិន្ទុមធ្យម៧០ ធៀបនឹងប្រទេសដែលអនុវត្តបានខ្សោយ ទទួលពិន្ទុមធ្យមត្រឹម៣៤។

ការសិក្សាដដែលរកឃើញទៀតថា ៦០ភាគរយនៃប្រទេសទាំងអស់ដែលបានកែលម្អស្ថានភាពអំពើពុករលួយចាប់ពីឆ្នាំ២០​១២ ក៏មានការពង្រឹងយុទ្ធនាការវិភាគទានផ្សេងៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយការសូកប៉ាន់អ្នកនយោបាយក្នុងការសម្រេចបង្កើ​តគោលនយោ​បា​យបម្រើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋ និងទប់ស្កាត់ឱកាសប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ ផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះត្រូវគ្រប់គ្រងទំនាស់​​ផលប្រយោជន៍ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកនយោបាយ ពង្រឹងការចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតពីគណបក្សនយោបាយគ្រប់និន្នា​ការ បង្កើតច្បាប់ប្រឆាំងសក​ម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូល ឬសូកប៉ាន់អ្នកបង្កើតច្បាប់ បង្កើតយន្តការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ធនធាន និងសេវាសាធារណៈឱ្យមានតម្លាភាព បង្កើនការផ្តល់អំណាចដល់ពលរដ្ឋ និងពង្រឹងតុល្យភាពអំណាច និងឯករាជ្យភាពប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរបាយការណ៍ដដែលនោះ ធៀបនឹងរបាយការណ៍ឆ្នាំ២០១៨ ក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំង១០ ប៊្រុយណេ បានកើនពិន្ទុពី៦០ ទៅ៦៣ ម៉ាឡេស៊ី​ បានកើនពី៤៧ ទៅ៥៣ វៀតណាម បានកើនពី៣៣ ទៅ៣៧ និងឥណ្ឌូណេស៊ី ពី៣៨ ទៅ៤០​។ ដោយឡែកថៃ ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងកម្ពុជា រក្សាពិន្ទុនៅលំដាប់លេខរៀង ៣៦, ២៩, ២៩ និង២០​ដដែល ហើយហ្វីលីពីនធ្លាក់ចុះពិន្ទុពី៣៦ មក​នៅ៣៤៕ប្រភព Vod

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​