ការប្រៀបធៀបឆេងម៉េង នៅស្រុកខ្មែរ និងស្រុកចិនដែលខ្មែរភាគច្រើនហៅថាសែនផ្នូរ

0
4778

តាមរូបភាពពីរសន្លឹកដែលបានចែកចាយក្នុងបន្ដាញសង្គមហ្វេសបុក​​ ធ្វើអោយមហាជនមូយចំនូនបានរិះគន់ទៅលើការសែនផ្នូររបស់ខ្មែរកាត់ចិន នៅស្រុកខ្មែរ និង​ ការសែនរបស់ប្រជាជន​ចិននៅស្រុកចិន។

បងប្អូនមូយចំនូនក៏បានប្រៀបធៀបឆេងម៉េង នៅស្រុកខ្មែរ និងស្រុកចិន។