ដឹងអត់? ប្រ.ដា.ប់ភេ.ទ បុរស ទំហំ និង ប្រវែងប៉ុណ្ណា ដែលនារីចូលចិត្ត ហើយសុខស្រួល បំភ្លេចមិនបាន…

0
216

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រដា.ប់ភេ.ទ ដែលតូច ជាបញ្ហាចោទ ចំពោះបុរស ដែលច្រើនតែ កើតមានការ តូចចិត្ត និង មិនទុកចិត្ត ខ្លួនឯង ក្នុងពេល រួមភេទ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជា ភាគីបុរសយល់ បែបនេះក្តី ប៉ុន្តែតាម ការសាកសួរ ដោយស្ទង់មតិ ស្ត្រីជាច្រើននាក់ មិនសូវចាប់ អារម្មណ៍ ទៅ លើ ប្រដាប់ភេទ បុរសនោះទេ ។ ស្របពេល គ្នានេះដែរ បើគេ ស្ទាបស្ទង់ ទៅលើ បុរសពី ប្រដា.ប់ភេ.ទ វិញ មានចំនួន ៧១ ភាគរយ បានចាប់ អារម្មណ៍ ទៅលើខ្នាតធំ និង ប្រវែង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

* ប្រដា.ប់ភេ.ទ ប៉ុនណា ដែលចាត់ទុកថា តូច ឬ ធំ និង វែង ឬ ខ្លី ?
គេបាន ចាត់ទុកថា ប្រវែង និង ទំហំធំដែល វាស់នៅក្នុង ពេលដែល ប្រដា.ប់ភេ.ទ កំពុងដំឡើងខ្លួន មិនអាចរាប់ បញ្ចូលថាតូច ឬ ធំទាំងស្រុង ទេ ។ បើចង់ដឹងថា ប្រដា.ប់ភេ.ទ តូច ឬ ធំ យើង អាចធ្វើ ការ ស្វែងយល់ តាមរយៈ ស្ថិតិមួយចំនួន ដូចខាង ក្រោមនេះ ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ប្រវែងដែល គេវាស់នៅពេល ប្រដា.ប់ភេ.ទ ទន់នៅឡើយ មានប្រវែង ប្រហែល ៩ ទៅ ១០ សង់ទីម៉ែត្រ ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែនៅពេល វាដំឡើងខ្លួន ឬ ឡើងរឹង មានប្រវែង គិតជាមធ្យម ប្រមាណជា ១២,៩ ទៅ ១៥ សង់ទីម៉ែត្រ ។ ទោះបីយ៉ាង នេះ នៅពេលគេ ធ្វើស្ថិតិគិតជា មធ្យម ស្ទើរតែ ៩៥ ភាគរយ ដែល ប្រដា.ប់ភេ.ទ បុរស នៅពេល រឹងតែង មានប្រវែង ១០,៧ ទៅដល់ ១០,៩ សង់ទីម៉ែត្រ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជា ទំហំ ធម្មតារបស់ ប្រដា.ប់ភេ.ទ បុរស ។ បើគេធ្វើការ វាស់ពីទំហំ ជុំវិញផ្នែក ខាងលើ កណ្តាល និង គល់ ប្រដា.ប់ភេ.ទ វិញ គិតជាមធ្យម នៅ ពេល មិនទាន់ឡើងរឹង មានទំហំ ៨,៩ ទៅ ៩,៩ សង់-ទីម៉ែត្រ ហើយពេលវា ឡើងរឹង មានប្រវែង ៩,៩ ទៅដល់ ១២ សង់ទីម៉ែត្រ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកចំណាត់ថ្នាក់ របស់គ្រូពេទ្យ ដែល ចាត់ទុកថា ប្រដា.ប់ភេ.ទ បុរស តូច គឺនៅពេល ដែល វាដំឡើង ខ្លួនឡើងរឹង មានទំហំខ្លីជាង ៧ សង់ទីម៉ែត្រ ។ ទំហំនេះ បើគេធ្វើស្ថិតិ ទៅលើ បុរសចំនួន ១.០០០ នាក់ នាពេល កន្លងមក ក្នុងចំណោម អ្នកទាំងនោះ មានត្រឹមតែ ៦ នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលមាន ទំហំខ្លីជាង ៧ សង់ទីម៉ែត្រ (គិតជា ភាគរយ ០,៦ ភាគរយ) ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

* ប្រដា.ប់ភេ.ទ តូច ឬ ធំ មិនសំខាន់ ប៉ុន្តែត្រូវជឿជាក់ ខ្លួនឯង
បើអ្នកមាន ប្រដា.ប់ភេ.ទ មិនត្រូវខ្នាត ឬ ហៅ ថាតូច ខុសប្រក្រតី មិនបាច់គិត ច្រើនឡើយ សំខាន់ បំផុត ការរួ.មភេ.ទ ត្រូវតែមាន ជំនឿជឿជាក់ ខ្លួនឯង ។ អ្នកត្រូវចងចាំថា ការរួ.មភេ.ទ ដែលទទួល ជោគជ័យ គឺសិល្បៈ បបោសអង្អែល ភាពស្អាតបាត របស់ ប្រដា.ប់ភេ.ទ និង ការរួ.មភេ.ទ បានរយៈ ពេលយូរ ។ ទោះមាន ប្រដា.ប់ភេ.ទ វែង ឬ ធំ ប៉ុន្តែបើមិន មាន សិល្បៈ រួ.មភេ.ទ ក៏មិនអាច សម្រេច គោលបំណង ឱ្យដៃគូ រួមស្នេហ៍ដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

* ដឹងពីចំណុចសំខាន់ៗ ត្រូវវាយលុក
ចំណុចរំញ្ញោច ផ្លូវអារម្មណ៍ របស់ស្ត្រីមិន មែនស្ថិត នៅត្រង់ ចំណុចស្រៀវ ស្រើបបំផុត តែម៉្យាងនោះទេ ដូច្នេះបុរស ត្រូវចេះវាយ លុកឱ្យបាន ច្រើនចំណុច ដែលធ្វើឱ្យ ស្ត្រីអាចពេញ ចិត្ត ឬ អាច ឈានដល់ ចំណុចកំពូល ជាមួយគ្នា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការ ស្រាវជ្រាវ កន្លងមកបាន ឱ្យ ដឹងថា ប្រវែង មិនបានធ្វើឱ្យ ស្ត្រីពេញចិត្ត ឡើយ ពីព្រោះថា ទំហំ ធំបានធ្វើឱ្យ មានការកកិត ជាមួយ ចំណុច ស្រៀ.វ ស្រើ.ប បំផុត ក្នុងពេល ធ្វើចលនា រុញចេញចូល ។ ចូរចងចាំថា ចំណុច ស្រៀវស្រើប ស្ត្រីស្ថិតនៅ មាត់រន្ធ ប្រដា.ប់ភេ.ទ ផ្នែកខាងលើ ដោយមាន ជម្រៅ ពី មាត់ ប្រដា.ប់ភេ.ទ ទៅប្រហែល ២,៥ សង់ទីម៉ែត្រ ទៅដល់ ៥ សង់ទីម៉ែត្រ ។ ចំណុចនេះ ស្ថិតនៅត្រង់ ផ្នែកលើ តម្រងនោម ឬ អ្នកខ្លះស្ថិត នៅត្រង់កណ្តាល រន្ធ ប្រដា.ប់ភេ.ទ ផ្នែកខាងលើ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

* ដឹងពីភាពគ្រោះថ្នាក់
នៅពេលដឹងថា ប្រដា.ប់ភេ.ទ បុរសធំ មានប្រយោជន៍ ឬ ចង់ផ្គាប់ចិត្តស្ត្រី ហើយបុរស ទៅចាក់ ប្រដា.ប់ភេ.ទ ពង្រីកឱ្យធំ នោះ វាមិនមែន ជាការល្អ ទាល់តែសោះ ពីព្រោះកន្លងមក មិនមាន នរណាម្នាក់ ទទួលបាន លទ្ធផលល្អ ពីវាទេ មានតែ នាំឱ្យបាត់បង់ ប្រដា.ប់ភេ.ទ និង អ្នកខ្លះ ត្រូវស្លា.ប់ខ្លួន ថែមទៀត ផង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

* ចេះគ្រប់គ្រងសាច់ដុំ
គេជឿថាការបាន ងូតទឹកក្តៅឧណ្ហៗ ដោយការ ម៉ាស្សា មុនប្រតិបត្តិការ និង ការធ្វើលំហាត់ ប្រាណ ដោយចលនា យោល ត្បៀតជើង ទៅមក សម្រាប់គ្រប់គ្រង ឆ្អឹងត្រគាកនោះ នឹងជួយឱ្យស្ត្រី ពេញចិត្ត ការរួ.មភេ.ទ ជាក់ជាពុំខាន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

* ដឹងពីក្បាច់សមរម្យ ដែលត្រូវរួម.ភេ.ទ
ក្បាច់ក្នុងការរួ.មភេ.ទ មានច្រើន ប្រភេ.ទ និង ច្រើនបែប យ៉ាងណាស់ ដូច្នេះបុរសត្រូវ ចេះលៃលក ជ្រើសរើស ក្បាច់ណា ដែលល្អៗ មករួ.មភេ.ទឱ្យ បានច្រើនវិធីផង ទើបទទួលបាន ភាពជោគជ័យ ដែលបញ្ហា ទាំងនេះ វាមិនមែន ជាការ លំបាកនោះ ឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

* បច្ច័យដែលធ្វើឱ្យតូច ឬ ធំ
– បើម្ចាស់ខ្លួនឯង វាស់ទំហំតែងតែ ធំជាង អ្នកដទៃវាស់ឱ្យ ។
– ការជំរុញ ឬ ការដាស់អារម្មណ៍ ផ្លូវភេ.ទ ដោយសារការ វាស់ទំហំ ប្រដា.ប់ភេ.ទ តែងប្រព្រឹត្ត ទៅនៅ ពេលឡើងរឹង ។ បើសិន ករណីមានការ ដាស់អារម្មណ៍ តិចដងពេក ទំហំរបស់វា ក៏ពង្រីក មិនបានពេញ ទំហឹងដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ពេលវេលា បង្កពីមួយថ្ងៃ ទៅមួយថ្ងៃ របស់ ប្រដា.ប់ភេ.ទ យើងមានទំហំ មិនស្មើគ្នា នោះទេ ដូច ជាពេល ព្រឹកមុន ទៅធ្វើការងារ អាចមានទំហំធំ ជាងពេលចេញ ពីបំពេញ ការងារជាដើម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– បើអាកាសធាតុត្រជាក់ អាចតូចជាង ពេលអាកាស ធាតុក្តៅ ។
– ក្រុមបុរសដែលមាន ការរួ.មភេ.ទ ញឹកញាប់ កាលពីមុនមក អាចមានទំហំ តូចជាង ក្រុមបុរសដែល មិនបាន រួ.មភេ.ទ អស់រយៈពេលជាយូរ មកហើយ ។ ក្រៅពីកត្តា ខាងលើនេះ បញ្ហាតំណពូជ និង ជំងឺក៏ មានចំណែក យ៉ាងសំខាន់ ដែលធ្វើឱ្យ ប្រដា.ប់ភេ.ទ តូច ធំ ឬ វែងខ្លី ដែរ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​