ដូច្នឹងផង! ត្រៀមទៅប្រុសៗដែលមានសង្សាមានប្រជ្រុយនៅលើដើមទ្រូង ព្រោថានាងមានមន្តស្នេហ៍…

0
405

ប្រជ្រុយគឺជាចំណុចខ្មៅស្រអាប់មួយនៅលើស្បែក។ ប្រជ្រុយនីមួយៗសុទ្ធតែមានបង្កប់នូវអត្ថន័យរបស់វា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តើពីមុនមកអ្នកធ្លាប់ឃើញ មនុស្សស្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅលើសុដន់ ដែរឺទេ? ពិតណាស់ មនុស្សស្រីដែលមានប្រជ្រុយលើសុដន់ គឺជាមនុស្សស្រីដែលមានមន្តស្នេហ៍ ប្រុសៗជាច្រើនឈ្លក់វង្វេង តាមស្រលាញ់នាង។ បើសិនជា អ្នកមានសង្សាដែលមានប្រជ្រុយនៅលើសុដន់ អ្នកពិតជាហត់នឿយបន្តិចហើយ ព្រោះនាងជាមនុស្សពូកែរងរ ឆាប់ខឹងណាស់ ហើយក៏ឆាប់បាត់ដែរ។ដូចច្នេះអុ្នកត្រូវតាមលួងលោមនាង លន់តួនាង។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្ដិច ចំពោះសង្សារបស់អ្នកព្រោះខ្លាចអ្នកដ៏ទៃឈ្លៀតឳកាសដណ្ដើមនាងយកទៅនៅពេលដែលអ្នកឈ្លោះគ្នាជានាងអ្នក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើសិនជា អ្នកបាននាងជាប្រពន្ធហើយ គឺអ្នកច្បាស់ជាក្លាយជាមនុស្សប្រុសដែលមានសំណាង នាងជាប្រពន្ធដ៏ល្អគេជាច្រើនតែងតែសរសើរពីប្រពន្ធរបស់អ្នក ។ ជាដំបូងអ្នកត្រូវលំបាកសិនហើយ តែចុងក្រោយអ្នកនឹងបានស្រណុកសុខស្រួលវិញម្ដង ពេលដែលអ្នករៀបការរួច។ ដូចច្នេះអុ្នកត្រូវតាមលួងលោមនាង លន់តួនាង។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្ដិច ចំពោះសង្សារបស់អ្នកព្រោះខ្លាចអ្នកដ៏ទៃឈ្លៀតឳកាសដណ្ដើមនាងយកទៅនៅពេលដែលអ្នកឈ្លោះគ្នាជានាងអ្នក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើសិនជា អ្នកបាននាងជាប្រពន្ធហើយ គឺអ្នកច្បាស់ជាក្លាយជាមនុស្សប្រុសដែលមានសំណាង នាងជាប្រពន្ធដ៏ល្អគេជាច្រើនតែងតែសរសើរពីប្រពន្ធរបស់អ្នក ។ ជាដំបូងអ្នកត្រូវលំបាកសិនហើយ តែចុងក្រោយអ្នកនឹងបានស្រណុកសុខស្រួលវិញម្ដង ពេលដែលអ្នករៀបការរួច។