ស្ដេចប្រដាល់ លោក Pacquiao៖ ទម្រាំមានថ្ងៃនេះ ធ្លាប់ដាច់បាយ ដេកតាមចិញ្ចើមផ្លូវ រស់នៅក្នុងផ្ទះក្រដាសឡាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កំពូលអ្នកប្រដាល់ Manny Pacquiao បានឈ្នះការប្រកួតជាមួយ Jessie Vargas បានលើកឡើងពីខ្សែជីវិតរបស់គាត់ ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាករាប់មិនអស់ ទម្រាំមកដល់ថ្ងៃនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំសង់ផ្ទះ ១០០០ខ្នងជូនអ្នកក្រីក្រ ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់យល់ពីអារម្មណ៍នេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក Manny Pacquiao បានរំលឹកថា «ខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍ដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅ ព្រោះខ្ញុំកើតចេញមកពីគ្រួសារដែលក្រលំបាកបំផុត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅត្រឹមត្រូវនោះទេ គឺមានរស់នៅក្នុងផ្ទះធ្វើឡើងពីក្រដាសឡាំង ហើយពេលខ្លះក៏ដេកតាមចិញ្ចើមផ្លូវទៀត»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្ងៃខ្លះ លោកក៏គ្មានអាហារបរិភោគ បានត្រឹមតែផឹកទឹក...

អុញនុះ! ស្គាល់គ្នាតាមហ្វេសប៊ូកបានមួយរយៈខ្លីនាំនាងចូលផ្ទះសំណាក់ រួ.ម.រ័.ក្ស.បានជាច្រើនដង ខាងប្រុសទន់ជើងដេកលក់បាត់ ដឹងខ្លួនបាត់ស្រីស្នេហ៍ស្រែកយំផ្អើល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួននាង Xue zhi វ័យ25ឆ្នាំ ជនជាតិចិន បានធ្វើកាលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនបរទេស ដោយយកលុយ350$នឹងអាយហ្វូន6sមួយគ្រឿង ធ្វើអោយគេភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនឹងស្រែកថាមកចាប់អូនធ្វើអី.?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាងជានារីដែលមានមុខមាត់ស្អាតជនជាតិចិនតែបែជាលួចលុយនឹងទូរស័ព្ទរបស់លោក Mr.keung FukLeu វ័យ42ឆ្នាំជនជាតិហុងកុង នាងXue zhiជនជាប់ចោទបានរៀបរាប់ថាដំបូងឡើយលោក Mr.keung FukLeu ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានទៅញ៉ែនាងនឹងសុំស្រលាញ់នាងហើយឆាតទំនាក់ទំនងនឹងបបួលនាងទៅញាំអាហាផឹកស្រា ដល់ផឹកឆ្អែតហើយក៏បបួលនាងឡើងផ្ទះសំណាក់ដើម្បីអីៗគ្នា ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយហេតុផលថាជាសង្សានឹងគ្នា បុរសនោះមិនបានអោយលុយគ្នានោះទេពេលឡើងឋានសួរគ៑...

មិនសរសើរមិនបាន! នារីម្នាក់មិនខ្វល់ពីការស្លៀកឈុតរៀបការបានចុះជួយជីវិតលោកយាយម្នាក់ពីគ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍!

នារីគិលានុបដ្ឋាយិកាជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានគេសរសើរថាជាវីរនារីបន្ទាប់ពីនាងបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលកំពុងរងរបួសខណៈដែលនាងកំពុងស្លៀករ៉ូបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងនៅទ្បើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពត៌មានបានឱ្យដឹងថាកូនក្រមុំឈ្មោះ Xie Dan បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅសង្គ្រោះស្ត្រីវយ័ចំណាស់ម្នាក់បន្ទាប់ពីស្ត្រីនោះបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរតាមផ្លូវរបស់នាងដែលកំពុងថតរូបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នារីគិលានុបដ្ឋាយិកាបានប្រាប់អ្នកកាសែតថា:ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែធ្វើប៉ុណ្ណោះ!។ បើយោងតាមវីដេអូពីបណ្តាញសង្គមចិន miaopai បានឱ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅទីក្រុង Dalian ភាគខាងជើងប្រទេសចិន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ូលីសចរាចរណ៍ Dalian បានប្រាប់កាសែត Peninsula Morning Post ក្នុងស្រុកថាស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុ 70 ឆ្នាំនេះត្រូវបានបុកដោយរថយន្តមួយគ្រឿងហើយត្រូវបានរងរបួសធ្ងន់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែគួរអោយសោកស្តាយស្ត្រីរូបនេះបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះស្ត្រីវយ័ចំណាស់នេះដោយស្ងានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេក។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការព្យាយាមជួយសង្គ្រោះរបស់កញ្ញា Xie...

មន្ត្រីម្នាក់បន្លំខ្លួនធ្វើជាគ្រូស្នេហ៍ បោ.ក ស៊ី ព្រ.ហ្មចា.រីនា.រីក្រមុំជាង២០នាក់ ហើយថែមទាំងបោ.កប្រាស់អ្នកស្រុកភូមិបានរាប់ម៉ឺន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថៃ៖ កាសែត​ក្នុង​ស្រុក​មួយ​របស់​ថ្ងៃ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ថា កាល​កន្លង​ទៅអាជ្ញាធរ ថៃបាន​វែក​មុខ​គ្រូ​ស្នេហ៍​ក្លែង​ក្លាយ​ម្នាក់​ដែល​មាន​បោក​ស្រី​ៗ ដែល​ចង់​ធ្វើ​ស្នេហ៍​ជា​ច្រើន​នាក់​យក​ខ្លួន​​ប្រាណក្រោម​លេស​បញ្ចុះ​មន្ត​អាគម​ស្នេហ៍។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្រូពេទ្យ​នោះ​មាន​ឈ្មោះ Song Kan ជា​មន្ត្រី​កង​រាជ​អាវុ.ធ​ កង​ពល​ ( Bk.p. ) ។ គេ​បាន​បន្លំ ខ្លួន​ជា​គ្រូ​ស្នេហ៍​ ដោយ​គ្មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ដឹង​នោះ​ទ។ គ្រូ​ស្នេហ៍​ រូប​នេះបាន​បោ.ក​ស្រីៗ​ក្មេ.ង​ៗ ​ក្រមុំ​ថៃ​ ឲ្យ​ដេ.ក​ខ្លួន​អស់​ជា​ច្រើន​នាក់​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភព​ដដែល​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា គ្រូស្នេហ៍​នេះ មិន​ត្រឹម​តែ​បោក​យក​ខ្លួន​...

ឃើញសាច់ខ្ចីទ្រលុកទ្រលន់ដាក់ថ្នាំក្នុងកែវស្រាអោយផឹកបម្រុងយកទៅខ្ញី តែជ្រុលរហូតនាងសន្ល ប់ហៅឡានពេទ្យ ក៏ដាក់មេប្រូចបាត់

បរទេស៖ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Kapook កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា នារីម្នាក់បានចូលទៅបម្រើចាក់ស្រាឲ្យភ្ញៀវនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្រ្ដីមួយ ស្រាប់តែអកុសលជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់ ដោយខ្លួននាងត្រូវបានផឹកស្រាដែលភ្ញៀវដាក់ថ្នាំអំហ្វេតាមីន​ រហូតដល់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតី ហើយត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហេតុការណ៌នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រគុំតន្រ្តីមួយ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំបានម៉ា ស្រុកបានថែ ខេត្តអយុធ្យា។ ដែលស្រ្ដីជាជនរងគ្រោះ ត្រូវបានម្ចាស់កម្មវិធីជួលយកទៅចាក់ស្រាជូនភ្ញៀវ ខណៈពេលដែលនាងកំពុងធ្វើការស្រាប់តែមានមនុស្សចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបានបន្លំដាក់ថ្នាំអំហ្វេតាមីន ហើយបានបង្ខំនាងឲ្យផឹករហូត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាល់តែនាងត្រហក់ខ្យល់ពិបាកដកដង្ហើម សន្លប់ យកតែម្ដង ភ្លាមៗនោះម្ចាស់កម្មវិធីបានរួសរាន់ខលហៅឡានពេទ្យ ដើម្បីដឹកនាងយកទៅសង្គ្រោះ ដោយស្ថានភាពសុខភាពរបស់នាងត្រូវបានខាងក្រុមគ្រូពេទ្យបំពាក់អុកស៊ីសែនឲ្យ...

សិង្ហបុរីនិងហុងកុងពន្យារពេលគម្រោងបើកការធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនរវាងភាគីទាំងពីរ ដោយមិនបាច់ធ្វើចត្តាឡីស័ក

(សិង្ហបុរី)៖ ហុងកុងនិងសិង្ហបុរីបានប្រកាសពន្យារពេល២សប្តាហ៍ចំពោះ គម្រោងបើកការធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនរវាងភាគីទាំងពីរ ឬហៅថា Travel Bubble ដោយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក។ ការសម្រេចបែបនេះ គឺបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 ហាក់បានស្ទុះឡើងវិញនៅទីក្រុងហុងកុង។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Star នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ លោក Edward Yua មន្រ្តីទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហុងកុង នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឲ្យដឹងថា ជើងហោះហើរដំបូង ដែលគ្រោងនឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃអាទិត្យ...

បាតុកម្មហិង្សា​នៅ​ថៃ ៖ អ្នក​តវ៉ា ៦​នាក់​រង​ការ​បាញ់ និង​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​៥៥​នាក់​រង​របួស

ប្រទេស​ថៃ ៖ សមាជិក​សភា​ថៃ​បាន​ត្រៀម​បោះ​ឆ្នោត​លើ​ការ​កែទម្រង់​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ដែល​អាច​កើត​មាននៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៨ វិច្ឆិកា​នេះ ក្រោយ​មានការ​ប៉ះទង្គិច​គ្នា​ដោយ​ហិង្សា​រវាង​ក្រុម​បាតុករ​និង​ប៉ូ​លី​ស​ដែល​ក្នុង​នោះ​អ្នក​តវ៉ា ៦ នាក់​បាន​បាញ់​និង​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ ៥៥ នាក់​ផ្សេង​ទៀត​បាន​រង​របួស ។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​របស់​សារព័ត៌មាន​ល្បី​របស់​សិង្ហ​បុរី CNA ។ ក្រុម​បាតុករ​ដែល​ដើរ​ដង្ហែ​ក្បួន​នៅ​លើ​ដង​វិ​ថី​រដ្ឋសភា​ថៃ​បាន​ប៉ះទង្គិច​គ្នា​ជាមួយ​ប៉ូ​លី​ស​និង​ក្រុម​បាតុករ​ប្រឆាំង​នឹង​រាជា​និយម​ក្នុង​អំពើ​ហិង្សា​ដ៏​អាក្រក់​បំផុត​ចាប់តាំងពី​ចលនា​បាតុកម្ម​ដឹកនាំ​ដោយ​យុវជន​ថ្មី​បាន​កើតឡើង​ក្នុង​ខែកក្កដា នៅ​ប្រទេស​ថៃ ។ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​សមាជិក​សភា​ថៃ​បាន​ជជែក​ដេញដោល​គ្នា​អំពី​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ ដែល​អាច​កើត​មាន​ចំពោះ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​យោធា​នៅ​ពេល​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​បាន​ប៉ះទង្គិច​ជាមួយ​ប៉ូលិស​។ប៉ូ​លិ​សបាន​បាញ់​កាណុង​បាញ់​ទឹក និង​ឧស្ម័ន​បង្ហូរទឹកភ្នែក​ទៅ​លើ​ក្រុម​អ្នក​តវ៉ា​ដែល​កាត់​របាំង​លួស និង​យក​របាំង​បេតុង​នៅ​ខាងក្រៅ​រដ្ឋសភា​ចេញ ។ ប៉ូលិស​បាន​បដិសេធ​ថា ពួក​គេ​មិន​បាន​បាញ់​ដោយ​គ្រាប់រំសេវ​ផ្ទាល់ រឺ​គ្រាប់កាំភ្លើង​ជ័រ​ទេ ហើយ​បាន​និយាយ​ថា...

​តារាចម្រៀង​រ៉េ​ប​ល្បីៗរួមគ្នា​អង្រួន​ព្រឹត្តិការណ៍​ជំនួប Mike Tyson នឹង Roy Jones Jr.

សហរដ្ឋអាមេរិក ៖ តារាចម្រៀង​រ៉េ​ប​ល្បីឈ្មោះ​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​៣​ដួង​គឺ Lil Wayne, Wiz Khalifa និង French Montana នឹង​បង្ហាញ​វត្តមាន​សម្តែង​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រដាល់សកល ដែល​ជា​ការ​វិល​ត្រឡប់​ឡើង​សង្វៀន​វិញ របស់​អតីត​ម្ចាស់​ខ្សែក្រវាត់​ទម្ងន់​ធ្ងន់​ពិភពលោក Mike Tyson ដែល​នឹង​ត្រូវ​តទល់​គ្នា​ជាមួយនឹង​អតីត​ម្ចាស់​ជើងឯក​ពិភពលោក ៤​ប្រភេទ​ទម្ងន់​ផ្សេង​គ្នា Roy Jones Jr. នា​ថ្ងៃ​ទី ២៨ វិច្ឆិកា ឆាប់​ៗ​ខាង​មុខ​នេះ​។ ក្រុមហ៊ុន​ដែល​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រដាល់​ខាងលើ​គឺ...

មេធំ Air Asia ជប៉ុន សុំទោសភ្ញៀវទាំងទឹកភ្នែក ខណៈខ្លួនក្ស័យធនមិនអាចទូទាត់លុយជូនភ្ញៀវវិញបាន

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Air Asia ​​ត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ហើយមានមនុស្សជាច្រើនពេញចិត្តខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មួយនេះ ចំណែកឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតទោះបីជាមិនបានប្រើប្រាសសេវាកម្ម យ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្គាល់ដែរ ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនស្មាននោះ ក្រុមហ៊ុនអាកាសAir Asia នៅជប៉ុនមួយនេះត្រូវបានធ្វើការប្រកាសក្ស័យធនហើយ ជាក់ស្តែងយោងទៅតាមការចុះផ្សាយសារព័ត៌មាន Bangkok Post បានអោយដឹងយ៉ាងដូច្នេះថា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ AirAsia Japan Co បានដាក់ពាក្យក្ស័យធនទៅតុលាការទីក្រុងតូក្យូកាលពីខែមុន ថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតដែលបានបំផ្លាញដល់ការធ្វើដំណើរទូទាំងពិភពលោក។ សារព័ត៌មានដដែលបានអោយដឹងទៀតផងដែរថា ជើងហោះហើររវាងប្រទេសជប៉ុននិងទិសដៅដូចជាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនឹងបន្តប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍Air Asia ផ្សេងទៀត បន្ថែមពីនេះទាក់ទិនទៅនឹងភ្ញៀវដែលបានកក់សំបុត្រយន្តហោះ បច្ចុប្បន្នAirAsia Japan មិនអាចដោះស្រាយការសងប្រាក់មកវិញបានទេ ហើយក្រុមហ៊ុនពិតជាមានពិតជាសោកស្តាយ និងសុំទោសខ្លាំងបំផុតចំពោះភាពរអាក់រអួលដែលបង្កឡើងដល់អតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់ឬកក់ជើងហោះហើរ AirAsia...

រលក​ទី៣​ នៃ​ជំងឺ COVID-19 នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ពេល​នេះ​​ឃើញ​ថា បាន​ធ្លាក់​ចុះ​បន្តិច​ម្តង​ៗ

ឥណ្ឌា​៖​តាម​ប្រភព​ព័ត៌មាន Reuters បានឱ្យ​ដឹង​ថា មន្ត្រី​សុខាភិបាល​កំពូល​របស់​ទីក្រុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ថា ការ​កើនឡើង​នៃ​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋធានី​នៃ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ពេល​នេះ​បាន​ឆ្លង​ផុត​កម្រិត​ខ្ពស់​បំផុត​របស់​វា​ហើយ សម្រាប់​រលក​ទី​បី​នេះ​។​លោក Satyendar Jain រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​ប្រាប់​ដៃគូ​សារព័ត៌មាន​រ៉​យ​ទ័​រ ANI ថា​៖ “​ខ្ញុំ​អាច​ប្រាប់​អ្នក​បាន​ថា យើង​បាន​ឆ្លងកាត់​ចំណុច​ខ្ពស់​នៃ​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​នេះ​ហើយ ដែល​ពេល​នេះ​យើង​បានឃើញ​វា​ធ្លាក់​ចុះ​បន្តិច​ម្តង​ៗ​។​” ទីក្រុង​ញូ​វ​ដេ​លី បានឃើញ​ការ​កើនឡើង​នៃ​ការ​ឆ្លង​កូ​វី​ដ ក្នុង​ខែ​នេះ ដែល​អាជ្ញាធ​រ​បាន​ហៅ​ថា​រលក​ទី​បី ដែល​បាន​សម្លា.ប់​មនុស្ស​ជាង ៦០០​នាក់​កាលពី​ស​ប្តា​ហ៍​មុន ទោះបីជា​ករណី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ផ្សេង​ទៀត​នៃ​ប្រទេស​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ក៏​ដោយ​។ប្រទេស​ឥណ្ឌា​បាន​រាយការណ៍​ថា មាន​ករណី​ឆ្លង​សរុប​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ចំនួន...