ក្ដៅៗ!ក្រសួងចេញវិធានការថ្មី១០ទៀត ដើម្បីធ្វើចត្តាឡីស័កឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយនឹងត្រូវពិន័យបើមិនអនុវត្តន៍

0
117

យោងតាមការប្រកាសរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ ករសួងបានសម្រេចដាក់ចេញវិធានការសំខាន់១០ថ្មីទៀត ស្ដីពីការធ្វើចត្តាឡីស័កឱ្យបានត្រឹមត្រូវ បើពុំនោះទេនឹងមានការពិន័យជាសាច់ប្រាក់និង តាមច្បាប់ព្រហ្មទាន់ផងដែរ។ ប្រភព healthy cambodia

វិធានការសំខាន់ៗទាំង១០នោះរួមមាន៖