ស្តាយណាស់! មុននះបន្តិចភូមិវប្បធម៌កម្ពុជាបានបង្ហោះនូវសារមួយដែលបើកដំណើរការនៅថ្ងៃស្អែកចុងក្រោយមួយថ្ងៃទៀត និងបិទរមណីយដ្ឋាន ភូមិវប្បធម៌កម្ពុជាទាំងស្រុង ជារៀងរហូតហើយ

0
261

មុននេះបន្តិចផេក Cambodian Cultural Village ភូមិវប្បធម៌កម្ពុជា បានបង្ហោះនូវសារចុងក្រោយមួយដែលបើកដំណើរការនៅថ្ងៃស្អែកចុងក្រោយមួយថ្ងៃទៀត និងបិទរមណីយដ្ឋាន ភូមិវប្បធម៌កម្ពុជាទាំងស្រុង ជារៀងរហូត។ យោងតាមផេកបានសរសេររៀបរាប់ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រមណីយដ្ឋាន ភូមិវប្បធម៌កម្ពុជា សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកទស្សនា រមណីយដ្ឋាន យើងខ្ញុំនៅ ថ្ងៃទី៣ ដែលជាថ្ងៃបើកដំណើរការរយៈពេល ៤ថ្ងៃ ហើយថ្ងៃស្អែក ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ គឺជាថ្ងៃដែលបើកដំណើរការចុងក្រោយ នៃការបិទរមណីយដ្ឋាន ភូមិវប្បធម៌កម្ពុជា យើងទាំងស្រុង ជារៀងរហូត ។ សូមពុកម៉ែបងប្អូន ទទួលបាននូវសុខភាពល្អ នឹងអនុស្សាវរីយ៌ ល្អៗ ពីរមណីយដ្ឋានយើងខ្ញុំ សូមអរគុណ!