តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅ ចំពោះនារីម្នាក់ដែលជាប់លើកោះជាមួយបុរស៣១នាក់ រហូត៧ឆ្នាំ

0
606

តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅ ចំពោះនារីម្នាក់ដែលជាប់លើកោះជាមួយបុរស៣១នាក់ រហូត៧ឆ្នាំ

សម័យកាលនៃសង្គ្រៀមពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើម ដោយភាពលោភលន់មិនចេះឆ្អែតឆ្អន់ ក្នុងការពង្រីកអំណាច អោយកាន់តែធំទៅៗរបស់មេដឹកនាំ។ សម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ពិភពលោក នាសម័យសង្គ្រៀម លោកលើកទី ១ និង ទី២ បានបំផ្លាញ និង សំលា ប់មនុស្សជាច្រើនលាននាក់ ដែលធ្វើអោយមានមនុស្សជាច្រើនបានរត់ភា សខ្លួនគេ ចពីសង្គ្រៀម ទាំងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះមានរឿងរាវពិតរបស់ស្រ្តីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានជាប់នៅលើកោះមួយជាមួយបុរស៣១នាក់ ក្នុងកំឡុងសង្គ្រៀមលោកលើកទី២ ដែលធ្វើអោយបុរសទាំងនោះ កា ប់សំ លា ប់គ្នាដើម្បីដណ្ដើមនារីម្នាក់ ។ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូនិយាយពីរឿងរ៉ាវពិតមួយនេះ សូមទស្សនា និង សន្ដាប់ទាំងអស់គ្នា ៖